Lingopirate.com - a party 1

  turns: 0 play again » level 2

3463
Xiè xiè nín de zhāo dài
Thanks for your hospitality
Praatt.nl
3463
Xiè xiè nín de zhāo dài
Thanks for your hospitality
Praatt.nl
3464
bù xiè 不 谢
You are welcome
Praatt.nl
3464
bù xiè 不 谢
You are welcome
Praatt.nl
3465
yāo qǐng 邀 请
to invite
Praatt.nl
3465
yāo qǐng 邀 请
to invite
Praatt.nl
3466
yí gè lǐ wù 一 个 礼 物
a present
Praatt.nl
3466
yí gè lǐ wù 一 个 礼 物
a present
Praatt.nl
3467
qìng zhù 庆 祝
to celebrate
Praatt.nl
3467
qìng zhù 庆 祝
to celebrate
Praatt.nl
3468
yí gè jù huì一 个 聚 会
a party
Praatt.nl
3468
yí gè jù huì一 个 聚 会
a party
Praatt.nl