Lingopirate.com - in a restaurant 1

  turns: 0 play again » level 2

3607
Nín xiǎng hē diǎn shén me?
Would you like a drink?
Praatt.nl
3607
Nín xiǎng hē diǎn shén me?
Would you like a drink?
Praatt.nl
3608
shuǐ 水
the water
Praatt.nl
3608
shuǐ 水
the water
Praatt.nl
3611
pú táo jiǔ 葡 萄 酒
the wine
Praatt.nl
3611
pú táo jiǔ 葡 萄 酒
the wine
Praatt.nl
4191
hē 喝
to drink
Praatt.nl
4191
hē 喝
to drink
Praatt.nl
4200
zuì jiǔ 醉酒
drunk
Praatt.nl
4200
zuì jiǔ 醉酒
drunk
Praatt.nl
4209
Gān bēi! 干 杯!
Cheers!
Praatt.nl
4209
Gān bēi! 干 杯!
Cheers!
Praatt.nl