Lingopirate.com - problems 1

  turns: 0 play again » level 2

3379
Jiù mìng la!
Help!
Praatt.nl
3379
Jiù mìng la!
Help!
Praatt.nl
3380
Wǒ de dōngxi dōu guāng le
I lost everything
Praatt.nl
3380
Wǒ de dōngxi dōu guāng le
I lost everything
Praatt.nl
3381
Wǒ yī diǎnr qián dōu méi le
I have no money left
Praatt.nl
3381
Wǒ yī diǎnr qián dōu méi le
I have no money left
Praatt.nl
3382
Wǒ gǎng jué hěn bù shū fú
I don’t feel well
Praatt.nl
3382
Wǒ gǎng jué hěn bù shū fú
I don’t feel well
Praatt.nl
3383
zhèr hěn tòng
It hurts very much
Praatt.nl
3383
zhèr hěn tòng
It hurts very much
Praatt.nl
3384
Gǎn kuaì dǎ diàn huà jiào jiù hù chē!
Call an ambulance!
Praatt.nl
3384
Gǎn kuaì dǎ diàn huà jiào jiù hù chē!
Call an ambulance!
Praatt.nl